Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden whiteboard-animatie
Orginaliteit
1. De Illustrator garandeert de originaliteit van de illustratie(s) en dat door derden geen aanspraak op auteursrecht gemaakt kan worden.
Meerwerk
2. De productie van een whiteboardanimatie volgt een vaste procedure : briefing - script - storyboard - opname - editing. Elke productiefase wordt na akkoord opdrachtgever ingezet. Conceptwijziging of -aanvulling cq veranderend inzicht van de opdrachtgever ten aanzien van enig ander aspect van de uitvoering of ten gevolge van onvolledig briefing wordt als meerwerk volgens additioneel uurtarief in rekening gebracht. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten van voorbespreking, documentatie en/of kosten van toeleveranciers die de opdrachtnemer maakt voor de uitvoering van de opdracht maakt, in aanmerking voor vergoeding.
Gebruiksrecht
3. De opdrachtgever verkrijgt een onbeperkte en exclusieve licentie tot het gebruik van de animatie(s) voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de animatie(s), waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.
Ruimer gebruik
4. De opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd de illustraties of screenshots uit de animatie als losse illustraties te gebruiken. Op verzoek kunnen deze losse illustraties worden bewerkt in hoge resolutie worden nabesteld tegen het geldende tarief.
Economische rechten
5. De opdrachtgever verkrijgt geen recht tot commerciele exploitatie van de in de opdrachtovereenkomst omschreven illustraties.
Persoonlijkheidsrechten
6. De opdrachtgever verkrijgt geen (intellectueel) eigendomsrecht of auteursrecht, in de zin van het recht tot van (her-)gebruik van (elementen uit) de illustraties en/of het aanbrengen van wijzigingen in de illustraties, anders dan door de auteur van de illustraties.
Auteursrecht
7. Auteursrecht, persoonlijkheidsrecht en intellectueel eigendomsrecht berusten ten allen tijde bij de illustrator, maar vormen geen beperking ten aanzien van het overeengekomen gebruiksrecht.
Naamsvermelding
8. Tenzij het werk er zich niet toe leent, is opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd zijn/haar naam te vermelden/te verwijderen.
Goedkeuring
9. Alvorens over te gaan tot publicatie of openbaarmaking dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen definitieve ontwerpen, modellen, proeven, goed te keuren. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming wijzigingen aan te brengen of te laten aanbrengen in voorlopige of definitieve illustratie(s)/animaties.
Eigen promotie
10. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de illustratie(s)/animaties (of fragmenten daaruit)te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, maar zal dit altijd in overleg doen met de opdrachtgever.
Annulering
11. Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, en in welke fase dan ook, behalve bij aantoonbare wanprestatie van de illustrator, is volledige honorering verschuldigd.
Annulering productiedagen
12. Door opdrachtgever geannuleerde of uitgestelde geplande productiedagen door extra aanpassing van script, storyboard of editing worden in rekening gebracht.
Betaling.
13. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij een traject van meer dan drie weken wordt 50% bij opdracht en 50% bij levering gefactureerd.

 

Algemene leveringsvoorwaarden studio-illustraties.

Orginaliteit
1. De Illustrator garandeert de originaliteit van de illustratie(s) en dat door derden geen aanspraak op auteursrecht gemaakt kan worden.
Rechten
2. Auteursrecht, persoonlijkheidsrecht en (intellectueel) eigendomsrecht berusten ten allen tijde bij de illustrator, maar vormen geen beperking ten aanzien van het overeengekomen gebruiksrecht.
3. Indien geen bepaling omtrent de duur van de exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.
4. De opdrachtgever verkrijgt bij opdracht een eenmalige exclusieve gebruikslicentie tot het gebruik van de illustratie(s) voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het gebruik van de illustratie(s), overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Eventuele voornemens voor ruimer gebruik dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt en in de overeenkomst te zijn opgenomen. Uitgebreide of onbeperkte gebruiksrechten kunnen worden verkregen door middel van afkoop op basis van een percentage van 30% van het honorarium, ongeacht het aantal cartoons.
Publicatie
6. Alvorens over te gaan tot publicatie of openbaarmaking dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen definitieve ontwerpen, modellen, proeven, goed te keuren. Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming wijzigingen aan te brengen of te laten aanbrengen in voorlopige of definitieve illustratie(s).
7. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de illustratie(s)/animaties (of fragmenten daaruit)te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, maar zal dit altijd in overleg doen met de opdrachtgever.
8. De opdrachtgever zal de illustrator kosteloos minstens 2 exemplaren van de publicatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.
9. Tenzij het werk of publicatie er zich niet toe leent, is opdrachtnemer ten allen tijde gerechtigd zijn/haar naam te vermelden/te verwijderen.
Annulering
10. Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, en in welke fase dan ook, behalve bij aantoonbare wanprestatie van de illustrator, is volledige honorering verschuldigd.
Meerwerk
11. Niet geplande extra werkronden of revisies van eerder goedgekeurde werkronden worden in rekening gebracht. Onvoorzien meerwerk vindt plaats na overleg met opdrachtgever.
Betaling.
12. Opdrachten worden uitgevoerd en/of concepten geleverd, ongeacht of deze als eindproduct gebruikt worden. Een opdracht wordt niet uitgevoerd, en/of concepten geleverd op 'no-cure/no-pay' basis.
13. Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij een traject van meer dan drie weken wordt 50% bij opdracht en 50% bij levering gefactureerd. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.

Algemene voorwaarden optreden (live-)cartoonist
1.De illustrator garandeert dat het geleverde werk origineel is en vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken t.a.v. auteursrechten en vrijwaart de opdrachtgever de illustrator voor aanspraken door derden te dier zake.
2.Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.
3.Indien geen bepaling omtrent de overdracht van eigendomsrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.
4.Indien geen bepaling omtrent de duur van de exclusiviteit heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.
5.Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd en is de opdrachtgever tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te
stellen op minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 125 Euro.
6. Optreden digitaal tekenen De cartoonist beschikt over een eigen (touchscreen) laptop. Opdrachtgever zorgt voor aansluiting op overige apparatuur op locatie.
7. De opdrachtgever verkrijgt bij opdracht een eenmalige exclusieve gebruikslicentie tot het gebruik van de illustratie(s) ter documentatie of berichtgeving van het betreffende event. De opdrachtgever ontvangt de op locatie gemaakte cartoons als digitaal bestand. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot het bovengenoemde gebruik van de illustratie(s), overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Eventuele voornemens voor ruimer gebruik of 'hergebruik' dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt en in de overeenkomst te zijn opgenomen. Uitgebreide gebruikslicentie of onbeperkt gebruiksrecht van de illustratie(s) met behoud van recht op naamsvermelding van de maker, wordt verkregen door afkoop op basis van een percentage van 75 % van het honorarium. 
8. Auteursrecht, persoonlijkheidsrecht en intellectueel eigendomsrecht berusten ten allen tijde bij de illustrator, maar vormen geen beperking ten aanzien van het overeengekomen gebruiksrecht.
9. Indien geen bepaling van de gebruikstermijn (zijnde de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht te zijn beperkt tot 12 maanden.
10. Een optreden annuleren. Als u een optreden annuleert, wordt u de volgende percentages van het afgesproken bedrag in rekening gebracht: Annulering bruto gage: 0 t/m 10 dagen voor datum optreden : 100% 11 t/m 20 dagen : 80% 21 t/m 30 dagen : 60%    31 t/m 45 dagen : 40% 46 t/m 60 dagen : 20%
11. Opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever de vrijheid om de illustratie(s) te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
12. Bij annulering van de opdracht, om welke reden dan ook, behalve bij aantoonbare wanprestatie van de illustrator, is volledige honorering verschuldigd over de verrichte werkzaamheden
13. Een opdrachtgever die zonder toestemming van de illustrator een werk anders dan overeengekomen openbaar maakt is hiervoor per openbaarmaking een vergoeding verschuldigd van tweemaal het bedongen of gebruikelijke honorarium.
14.De opdrachtgever zal de illustrator kosteloos minstens 2 exemplaren van de publicatie, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden.
15. Betaling live-optredens uiterlijk 14 dagen na faktuurdatum.
16.Indien de opdrachtgever zijn/haar betalingsverplichtingen als bedoeld in artikel 13 niet nakomt, vervallen met het verstrijken van de betalingstermijn alle door de opdrachtgever verkregen rechten. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever alsdan niet is toegestaan het ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te
gebruiken.